تعهد به کیفیت و نتیجه بهتر

پروژه های گروه مهندسی ماه سازان با مدیریت برداران خوانساری

تجربه و اصول تعهد ما را برآن داشته تا خدمات برجسته ای به مشتری ارائه نماییم
گروه مهندسی ماه سازان

بیش از سه دهه فعالیت در صنعت ساختمان

سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت
رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 3500 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل ساختمان های مهندسی و سازه های تولیدی است